následky neprevzatia dobierky

Následky neprevzatia dobierky

 


Odoslaním objednávky v systéme internetového obchodu www.preautoservis.sk kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.preautoservis.sk je táto zmluva záväzná pre obe zúčastnené strany.

 

Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

 

Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí škodu internetovému obchodu www.preautoservis.sk

 

Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

 

Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká je vyčíslená  v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty  v nasledovnej výške :


- poštovné a doplatné poštovného vo výške 5,90 €

- balné vo výške 3,- €

- náklady na administratívu vo výške 5 €


Spolu je výška zmluvnej pokuty - 13,90 €.


Zmluvnú pokutu požadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná zákazník bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

 

V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.

 

V prípade, že sa objednaný tovar nenachádza na sklade, objednaný tovar zasielame najneskôr do 5-tich pracovných dní od dňa prijatia objednávky.